Privacy beleid

Ten Hoedt Lokale Belastingen en Ten Hoedt Advies (hierna ook genoemd "ons" of "wij") respecteren uw privacy en verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit Privacy beleid lichten wij toe:
1 welke persoonsgegevens wij verzamelen, van wie en op welke wijze
2 voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken
3 hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
4 met wie wij uw persoonsgegevens delen
5 hoe uw persoonsgegevens worden beschermd
6 de rechten waarover u als betrokkene beschikt

1a Persoonsgegevens
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde dan wel identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel
- Contactgegevens zoals uw (zakelijke) e-mailadres, (zakelijke) postadres en (zakelijke) telefoonnummer
- Bij uitzondering : Andere op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen die hierna worden vermeld.

1b Verzamelen persoonsgegevens van wie en op welke wijze
Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data aan ons bij het aangaan van een overeenkomst als (medewerker van) cliënt, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven, of door informatie op overige wijze te verstrekken. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een cliënt, wederpartijen, een (lokale) belastingdienst, een advocaat, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

2 Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Om onze fiscale en juridische diensten uit te voeren, dan wel te verstrekken
- Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen
- Om contact te onderhouden en met u te communiceren
- Voor het verstrekken van ongevraagde informatie die voor u van belang kan zijn en voor marketingcommunicatie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:
- De uitvoering van een overeenkomst
- Het voldoen aan een wettelijke verplichting
- Gerechtvaardigd belang
- Uw toestemming

3 Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

4 Delen met anderen
Voor de doeleinden die zijn beschreven in dit Privacy beleid kunnen wij uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:
- Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals deskundigen, wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
- Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
- Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy beleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, dan wel andere leveranciers die bepaalde ondersteunende diensten verrichten.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy beleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacy beleid vermelde grondslagen. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

5 Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.

6 Uw rechten
U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:
- Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, niet te voldoen aan uw verzoek om kopie├źn van persoonsgegevens te verstrekken.
- Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.
- Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.
- Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen.
- Het recht om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
- Het recht om bezwaar te maken tegen profiling.
- Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder.
- Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Dit Privacy beleid is bijgewerkt op 22 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor dit Privacy beleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen.
Niets in dit Privacy Beleid heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen ons en enige bezoeker aan deze internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via:
Ten Hoedt Lokale Belastingen of Ten Hoedt Advies, Dorpsstraat 76, 2761 AG Zevenhuizen.