Algemene Voorwaarden

mr. A.J. ten Hoedt, TEN HOEDT LOKALE BELASTINGEN ADVIES EN ONDERSTEUNING (ook verkort als TEN HOEDT LOKALE BELASTINGEN) en TEN HOEDT ADVIES

Handelregisternummer 29049208

 1. mr. A.J. ten Hoedt (TH), gevestigd te Zevenhuizen-Moerkapelle voert ook de handelsnamen TEN HOEDT LOKALE BELASTINGEN ADVIES EN ONDERSTEUNING (ook verkort als TEN HOEDT LOKALE BELASTINGEN) en TEN HOEDT ADVIES.
 2. De algemene voorwaarden zijn bedongen voor TH en ook voor degenen die met of voor TH werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
 3. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten.
 4. Iedere aansprakelijkheid van TH jegens opdrachtgevers en derden voor schade is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
 5. Ingeval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is vorenbedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de opdracht aan TH voldane en/of verschuldigde honorarium.
 6. Bij het inschakelen van derden zal TH zoveel als nodig is overleg met de opdrachtgever voeren. TH zal de benodigde zorgvuldigheid in acht nemen. TH is echter niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. TH gaat ervan uit en bedingt zonodig bij deze dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
 7. De opdrachtgever vrijwaart TH tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdracht verricht, behoudends opzet of grove schuld aan de zijde van TH.
 8. Niet alleen TH maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 9. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TH is het de opdrachtgever niet toegestaan de producten dieTH bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, teksten en producties in bezwaar- en beroepsprocedures te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 10. De werkzaamheden die TH verricht zijn te typeren als inspanningsverbintenis. TH garandeert niet dat het beoogde resultaat van de advisering, procesvoering of andere werkzaamheden wordt behaald.
 11. Verrichtte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. De werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 21 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn en is TH gerechtigd vanaf datum verzuim de wettelijke rente en de kosten van invordering in rekening te brengen.
 12. Het tussen TH en de opdrachtgever overeengekomen uurtarief kan jaarlijks, per 1 januari, door TH worden aangepast.
 13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en TH wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en TH voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam worden voorgelegd.
 14. Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens TH in verband met het verrichten van werkzaamheden door TH in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Versie: december 2008